Statut ZSN

Rozmiar czcionki AAA

 STATUT

ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

 

ROZDZIAŁ I Nazwa, charakter, teren działania, siedziba

1. Tworzy się Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki pod tą nazwą, zwane w dalszej części statutu zrzeszeniem.

2. Zrzeszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem studentów.

3. Terenem działania Zrzeszenia jest teren Uczelni. Dla właściwego realizowania swych celów Zrzeszenie może wyjść poza Uczelnię.

4. Siedzibą władz naczelnych Zrzeszenia jest siedziba Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

5.   Zrzeszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

ROZDZIAŁ II Cele, zadania i formy działania

6.   Do podstawowych celów Zrzeszenia należy:

1) Działanie na rzecz rozwoju studenckiego ruchu integracyjnego, poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie osób niepełnosprawnych.

2) Inspirowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych i upowszechnianie wiedzy o nich.

3) Organizowanie spotkań, zebrań, seminariów.

4) Pomoc w organizacji wyjazdów, stażów, praktyk dla studentów niepełnosprawnych.

5) Współpraca z organizacjami o profilu działalności podobnym do Zrzeszenia.

6) Pomoc koleżeńska, rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego studentów niepełnosprawnych.

7) Stworzenie przyjaznej atmosfery wokół edukacji osób niepełnosprawnych.

8) Nawiązanie kontaktów z integracyjnymi szkołami średnimi szkolącymi osoby niepełnosprawne.

9) Zebranie przepisów i norm prawnych obowiązujących w Polsce, a dotyczących osób niepełnosprawnych.  

7. Zrzeszenie osiąga swoje cele określone w paragrafie 6, w szczególności poprzez:

1) Usuwanie barier mentalnych, poprzez współpracę z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych WSG.

2) Wspólne działanie wraz z innymi zrzeszeniami uczelnianymi poprzez częste kontakty (zbieranie, wymiana informacji, uwagi).

3) Stała ekspozycja, tj. tablica ogłoszeniowo-informująca o działalności zrzeszenia, związana z aktualną problematyką.

4) Redagowanie i uzupełniane wiadomości w internecie na stronach Uczelni.

5) Pomoc doraźna w formie interwencji u władz  poprzez osobę z zrzeszenia.

6) Próba scalenia instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych mająca na celu wymianę doświadczeń, informacji, wspólną pomoc oraz wspólne opiniowanie i działanie.

7)  Zachęcanie do podejmowania studiów osoby z niepełnosprawnościami przez kontakty osobiste i wyjazdy przedstawiciela zrzeszenia do ośrodków szkolno-wychowawczych, szkól średnich integracyjnych oraz kontakt korespondencyjny z tymi placówkami, w których uczą się osoby niepełnosprawne, przekazywanie ulotek, lisów zachęcających do studiowania, broszur informacyjnych.

8) Zgłaszania do Samorządu Studenckiego WSG wniosków w sprawie zmian w Regulaminie Studiów uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

9)  Organizowanie zebrań, konferencji, seminariów i sesji naukowych.

10)  Współdziałanie z organami Uczelni oraz innymi organizacjami, w tym jednostkami zaplecza dydaktycznego świata nauki.

11)   Podejmowanie innych działań wspólnych w interesie Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

8. Członkiem Zrzeszenia może być student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSG.

9. Członka Zrzeszenia przyjmuje Zarząd Zrzeszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.  

10. Członek zwyczajny Zrzeszenia ma prawo brać udział w życiu Zrzeszenia, w szczególności:

1) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Zrzeszenia.  

2)  Występować z wnioskami i postulatami do Zarządu Zrzeszenia.

3)   Korzystać z innych możliwości i uprawnień, wynikających z niniejszego statutu.

4) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

11.   Członek Zrzeszenia ma obowiązek:

1)    Czynnego udziału w realizacji celów Zrzeszenia.

2)   Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Zrzeszenia.

3) Dbać o dobre imię Zrzeszenia.

12.   Członkostwo wygasa wskutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia członka z Zrzeszenia.

2)  Wykluczenia z Zrzeszenia wskutek nie wywiązania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie.

ROZDZIAŁ IV  Ustrój i władze Zrzeszenia

13.   Władzami Zrzeszenia są:

1) Walne zgromadzenie członków Zrzeszenia.

2)  Zarząd Zrzeszenia.

14.   Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1)  Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Zrzeszenia i Komisję Rewizyjna.

2) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Zrzeszenia, raz w roku.

1) O terminie, miejscu i porządku Obrad Zarząd Zrzeszenia zawiadamia członków na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

16.  W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Zrzeszenia, członkowie Zarządu Zrzeszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej, mający głos decydujący oraz z głosem doradczym zaproszeni goście.

17. W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Zrzeszenia, członkowie Zarządu Zrzeszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.  

18.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Ustalanie głównych kierunków działania Zrzeszenia.

2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu Zrzeszenia.

3) Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia.

4) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Zrzeszenia.

5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Zrzeszenia.

6) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zrzeszenia.

7) Uchwalanie zmian statutu Zrzeszenia.

8) Podjecie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia.

9) Podejmowanie uchwał w innych istnych dla Zrzeszenia sprawach, nie uregulowanych tym statutem. 

19.   Walne Zgromadzenie jest władne podejmować decyzje w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

20.   Uchwały dotyczące zmian w statucie podejmowane są w obecności, co najmniej połowy członków na Walnym Zgromadzeniu. 

21.   Wybór władz Zrzeszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

1) We wszystkich sprawach głosowanie odbywa się jawnie. Jawność głosowania może być uchylona na żądanie co najmniej 1/3 obecnych.

2)  Kadencja wybranych Władz Zrzeszenia trwa rok.

21.   Zarząd Zrzeszenia składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i jest organem wykonawczym Zrzeszenia.

1)  Liczba członków Zarządu Zrzeszenia jest nieparzysta.

2) Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Zarząd ze swego grona wybiera sekretarza.

3) W skład Zarządu Zrzeszenia mogą wchodzić z wyboru wszyscy członkowie Zrzeszenia.

4) W razie zmniejszenia się składu Zarządu Zrzeszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu w formie głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Zarządu.

5) Funkcje Przewodniczącego i Sekretarza mogą być pełnione jedynie przez osoby wybrane do Zarządu Zrzeszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

22.   Do kompetencji Zarządu Zrzeszenia należą:

1) Reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2) Kierowanie działalnością Zrzeszenia zgodne z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3) Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek minimum 2 zwyczajnych członków Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ V Komisja Rewizyjna

23.   Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.

1) Z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i z Sekretarza oraz jednego członka w przypadku 3 osobowej komisji.

2) Przewodniczącego i sekretarza wybierają z pośród Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu.

3) Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą Zarządu Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ VI Fundusze

24.   Fundusze Zrzeszenia będą pochodzić z dotacji uczelnianych, MENiS oraz ofiarności publicznej.

25. Zrzeszenia sporządza coroczny bilans i przedstawia finansującym organom Uczelni oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ VII Zmiany statutu i rozwiązanie Zrzeszenia

26.   Zrzeszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa Uczelni.

27. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji.  

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Statutu WSG.