Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki AAA

Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych II

W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy realizowano projekt pn. „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 20 niepełnosprawnych, niepracujących osób w wieku 18-30 lat oraz 5 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, niepracujących w wieku 18-64 lat.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób pozostających w ich otoczeniu (przyjaciół, rodziny).

Biorąc udział w projekcie można było pozyskać:

• 4 miesięczny płatny staż zawodowy (do 1680,00 zł netto);
• pełen pakiet szkoleniowy;
• catering;
• zwrot kosztów dojazdu;
• zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi;
• możliwość zatrudnienia po realizacji całego projektu dla 10 najpilniejszych osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie był całkowicie BEZPŁATNY.

Udział w projekcie dał uczestnikom możliwość nabywania i rozwijania umiejętności społecznych takich jak odgrywanie ról społecznych, budowanie systemu wartości, zaradności i wiary w siebie. W ramach projektu zatrudniono animatorów, którzy zajmowali się moderowaniem spotkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej polegającej na:

  • przedstawianiu pozytywnych wzorców osób niepełnosprawnych w różnych grupach społecznych;
  • rozwoju komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywacji;
  • poruszaniu tematyki aktualnych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Ponadto zostały zorganizowane zajęcia dotyczące poszerzenia wiedzy o rynku pracy, elastycznych formach zatrudnienia, przekazania informacji dotyczących otwierania i prowadzenia mikrobizensu oraz zajęcia z języka angielskiego.

Każdy z 20 niepełnosprawnych uczestników/czek projektu miał możliwość udziału w jednym z poniższych pięciu kursów wybranych na podstawie indywidualnych predyspozycji zawodowych:

- recepcjonista hotelowy;
- asystent działu PR i marketing:
- pracownik obsługi technicznej;
- techniki kulinarne;
- utrzymanie czystości w pokojach hotelowych.

Ponadto został przygotowany kurs dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych pod nazwą kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).


Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych


Projekt był skierowany do:

  • osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 26 osób w wieku do 25 lat, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
  •  asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – 5 osób.

Działania w ramach projektu:
• Punkty Aktywizacji Młodych Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy i Toruniu aktywizujące osoby niepełnosprawne społecznie i zawodowe (duży nacisk kładziony na tematykę przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych),
• specjalistyczne szkolenia i kursy (głownie z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz administracji biurowej),
• płatne trzymiesięczne staże zawodowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• pośrednictwo pracy,
• dla najlepszych stażystów możliwość zatrudnienia u realizatorów projektu.

Realizatorzy projektu:
• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – lider projektu,
• Hotel City w Bydgoszcz – partner.

Finansowanie projektu:
• POKL – Działanie 7.4 – „Niepełnosprawni na rynku pracy”