Regulamin Konkursu II

Rozmiar czcionki AAA

Regulamin konkursu organizowanego
przez Biuro ds. Osób Niepełnoprawnych WSG
oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG
pt. „Fundusze Europejskie szansą dla osób z niepełnosprawnością”

I. Przepisy ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Fundusze Europejskie szansą dla osób z niepełnosprawnością”, którego koordynatorem jest Biuro ds. Osób Niepełnoprawnych WSG oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG zwane dalej „Organizatorem”. Natomiast współorganizatorem jest Biuro Poselskie Tadeusza Zwiefki. Patronem honorowym konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

1.2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

1.3. Celem konkursu jest:
- integracja osób z niepełnosprawnością
- promowanie aktywności edukacyjnej osób z niepełnosprawnością
- propagowanie programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020”

1.4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych w podanych przedziałach wiekowych, oraz mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 rok życia oraz studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

1.5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora, na potrzeby konkursu, danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883).

1.6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez Organizatora, do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej Organizatora (www.facebook.com/zsnwsg, www.tzwiefka.pl, www.niepelnosprawni.byd.pl) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

1.7. Konkursu ma dać odpowiedź na pytanie Czy Fundusze Europejskie są szansą dla osób z niepełnosprawnością?

II. Przepisy dotyczące prac oraz zasady uczestnictwa w konkursie

2.1. W konkursie może wziąć udział każda osoba niepełnosprawna będąca uczniem szkoły średniej (co najmniej 18 lat) lub studentem, spełniająca poniższe warunki.

2.1.1 Osoba legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i musi je dołączyć do karty konkursowej.

2.1.2 Stan zdrowia uczestnika pozwala na skorzystanie z wyjazdu będącego nagrodą w konkursie. Fakt ten musi zostać potwierdzony przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu na odpowiednim zaświadczeniu (Załącznik nr 1).

2.2. Prace konkursowe nt. „Fundusze Europejskie szansa dla osób z niepełnosprawnością” będą rozpatrywane w trzech kategoriach: praca pisemna, praca graficzna, film.

2.3. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół średnich oraz studenci.

2.4 Przepisy dotyczące prac:

2.4.1 Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.4.2 Prace powinny być związane tematycznie z regionem ogłaszanym konkursem.

2.4.3 Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę w wybranej przez siebie kategorii (praca pisemna, praca graficzna, film).

2.4.4 Prace powinny zostać nadesłane do dnia 28.02.2014 (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSG ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz z dopiskiem „Fundusze Europejskie szansa dla osób z niepełnosprawnością” lub dostarczone osobiście do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych od wtorku do soboty u w godzinach 09.00-15.00.

2.4.5 Do każdej pracy w wersji papierowej (w przypadku filmu powinien to być krótki opis) muszą zostać dołączone 2 oświadczenia, będące załącznikami do niniejszego regulaminu oraz wersja elektroniczna pracy, zamieszczona na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (w przypadku rysunku skan pracy).

2.5 Zasady formalne dotyczące prac pisemnych:
- forma dowolna (opowiadanie, artykuł, esej, wiersz etc.)
- format pracy: kartka wielkości A4, czcionka 12 Times New Roman

2.6 Zasady formalne dotyczące pracy graficznej:
- forma dowolna (fotografia, rysunek, kolaż etc.)
- format pracy: maksymalnie kartka wielkości A4

2.7 Zasady formalne dotyczące filmu:
- praca nie powinna przekraczać 3 minut
- praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz i zasady wyboru laureatów

3.1. Termin nadsyłania lub dostarczania prac mija 28 lutego 2014 r. Zwycięskie prace zostaną wyłonione zostaną 7 marca 2014 r.

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy i osoby wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione przez organizatora telefonicznie.

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach http://www.facebook.com/zsnwsg oraz http://www.tzwiefka.pl/

3.6. Osoby wyróżnione, zostaną nagrodzone wyjazdem do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki w dniach 04-07.04.2014r.

IV. Nagrody

4.1. Wyjazd do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki

Organizator przewiduje nagrody dla 30 osób:

- wyjazd do Brukseli dla 25 studentów
- wyjazd do Brukseli dla 5 uczniów z szkół średnich

4.2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

V. Organizatorzy

5.1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul.Garbary 2, tel. 52 567 00 59 / 506 219 680.