Stypendia dla osób z niepełnosprawnością

Rozmiar czcionki AAA

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający AKTUALNE orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wszyscy studenci są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • zapomogę,
  • stypendium ministra.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a zapomogę student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wnioski stypendialne powinny być kierowane do Komisji Stypendialnej WSG od 20 lutego do 20 marca oraz od 10 września do 10 października każdego roku akademickiego za pomocą iSAPS. O stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz socjalne można ubiegać się w dowolnym momencie do czasu wyczerpania środków z budżetu państwa.

Regulamin i szczegóły dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów znajdują się na stronie www.stypendia.wsg.byd.pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Stypendialnego poprzez e-mail stypendia@byd.pl.