Program Niepełnosprawni - Pełnosprawni na studiach

Rozmiar czcionki AAA

Program dla Osób z niepełnosprawnościami
„Niepełnosprawni - Pełnosprawni na studiach”


1. Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują zniżkę 100% w opłacie wpisowego w przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 30 września  przy zapisie na studia w semestrze zimowym i do 28 lutego przy zapisie na studia w semestrze letnim.

2. Każdy Student Wyższej Szkoły Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i zapomogę m.in. z tytułu choroby, wypadku, urodzenia dziecka, zgonu najbliższego członka rodziny, utraty pracy, itp.

3. W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zakres działań obejmuje m.in.:
- pomoc w kontaktach z nauczycielami akademickimi,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiowaniem i aklimatyzacją w nowym środowisku,
- udzielanie informacji i pośredniczenie w ubieganiu się o pomoc materialną oferowaną przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.

4. Uczelnia umożliwia:
- korzystanie z indywidualnych form studiowania (w tym bezpłatnego korzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów, w skrócie IOS);
- dostosowanie indywidualnej formy zdawania egzaminów i zaliczeń, gdy niepełnosprawność tego wymaga, a także przedłużenie czasu ich trwania o maksymalnie 50 % (po konsultacji z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych);
- wspomaganie studiowania za pomocą Internetu (wykorzystanie materiałów dydaktycznych zgromadzonych na platformie ONTE, wydłużenie czasu na realizację zadań na platformie ONTE);
- wypożyczenie osobom słabosłyszącym systemu FM wspomagającego słyszenie;
- osobom słabowidzącym i niewidomym wypożyczenie lup oraz przenośnego, cyfrowego odtwarzacza książek mówionych BookSense, dzięki któremu można uzyskać dostęp do takich formatów jak DAISY, Audible, NLS, MP3, WAV, WAX, WMA, MPC oraz MP4, wypożyczenie BookSense, który ma wbudowaną syntezę mowy pozwalającą na czytanie plików txt, xml, html, doc, docx, brf, rtf, BookShare;
- wypożyczenie dyktafonu dla studentów mających problem z pisaniem notatek z ćwiczeń lub wykładów;
- wypożyczenie laptopów oraz tabletów dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz mających trudną sytuacją materialną.

5. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową dostosowaną do potrzeb studentów niewidomych, słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

6. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dostosowane do potrzeb studentów niewidomych i słabowidzących, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość skorzystania z dogodnego wejścia do biblioteki.

7. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym o kodzie niepełnosprawności R i N zwolnione są z opłaty parkingowej.

8. Zajęcia dla studentów poruszających się na wózku inwalidzkim realizowane są, w miarę możliwości, na parterze budynków. Student jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

9. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.

10. Biuro Karier WSG pomaga w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

11. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w Uczelni, w tym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych WSG.

12. Studenci niewidomi oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach mogą skorzystać z pomocy asystentów osób niepełnosprawnych w przemieszczaniu się na terenie kampusu WSG. Przydzielenie studentowi asystenta odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

13. Studenci niesłyszący lub słabosłyszący mogą mieć zapewnioną pomoc tłumacza języka migowego podczas zajęć na Uczelni. Przydzielenie studentowi tłumacza odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

14. Podręczniki i notatki, z których korzystają osoby niewidome lub niedowidzące, poddawane są digitalizacji.

15. Dla studentów potrzebujących wsparcia prowadzone są stałe, cotygodniowe dyżury doradcy ds. studentów w Poradni akademickiej WSG.

16. W Uczelni prowadzone są alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

17. Na prośbę studentów z niepełnosprawnościami mogą być realizowane zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów.

18. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej seanse filmowe dla osób niewidomych.

19. Studenci mogą uczestniczyć w projektach i programach aktywizujących studentów z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Uczelnię lub partnerów Uczelni. Informacji na temat aktualnie realizowanych projektów udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

20. Studentom z niepełnosprawnościami Uczelnia stwarza możliwość obsługi poza kolejnością w Dziale Spraw Studenckich.

21. Uczelnia stwarza możliwość uczestnictwa w warsztatach integracyjnych, szkoleniach i kursach.

22. Uczelnia nawiązuje współpracę z pracodawcami zatrudniającymi  osoby niepełnosprawnościami oraz gromadzi informacje o rynku pracy.

23. Fundacja Gaudeamus, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, wspiera studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki. 

24. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych posiada własną stronę internetową www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl. Jest ona również przystosowana dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (strona z kontrastem i możliwością 3-stopniowego powiększania czcionki).

Warunki konieczne do uczestnictwa w programie:
1. Przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.
2. Wypełnienie ankiety.
3. Podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o przyjęciu na studia w „Wirtualnej Rekrutacji” (w systemie ISAPS).