Regulamin Konkursu I

Rozmiar czcionki AAA

 Regulamin konkursu

„Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”
na najlepszą pracę magisterską, inżynierską, licencjacką lub seminaryjną
z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
 
 
Rozdział 1 – postanowienia ogólne
§1
Tworzy się regulamin konkursu „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej” na najlepszą pracę magisterską, inżynierską, licencjacką lub seminaryjną z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Konkursem”.
§2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl.
 
Rozdział 2 – organizatorzy konkursu
§4
Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2.
§5
Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 oraz Fundacja Gaudeamus z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2.
 
Rozdział 3 – uczestnicy konkursu
§6
Do Konkursu mogą przystępować studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci szkół wyższych z siedzibą w Bydgoszczy.
 
Rozdział 4 – przedmiot konkursu
§7
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub seminaryjnych, które w całości lub w autonomicznej części (minimum 2/5 całości pracy) dotyczą zakresu problematyki osób niepełnosprawnych.
§8
Prace nadesłane na konkurs mogą dotyczyć różnych dziedzin nauki.
 
Rozdział 5 – warunki nadesłania prac
§9
Do konkursu pracę może zgłosić autor pracy.
§10
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które zostały obronione w okresie od 30 marca 2009 roku do 30 września 2010 roku.
§11
Do konkursu dopuszczane są prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie lub seminaryjne, które uzyskały ocenę przynajmniej dobrą.
§12
Prace do konkursu muszą być dostarczone do dnia 30 września 2010 roku do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych WSG w budynku G, pok. G22. lub przesłane pocztą na adres:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85 -229 Bydgoszcz
z dopiskiem:
konkurs „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”
§13
  1. Zgłoszenie prac do konkursu wymaga dostarczenia pracy w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD oraz w wersji papierowej.
  2. Osoba zgłaszająca pracę do konkursu musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ocenę z obrony pracy magisterskiej, inżynierskiej, licencjackiej lub seminaryjnej.
  3. Do powyższej dokumentacji dołącza się wypełniony formularz konkursowy stanowiący załącznik do Regulaminu.
§14
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 
§15
Zgłoszenie prac do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia o akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu i zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
 
Rozdział 6 – rozstrzygnięcie konkursu
§16
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją” oraz wskazuje jej przewodniczącego i sekretarza.
§17
  1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
  2. Przewodniczący Komisji określa termin oraz porządek posiedzenia.
  3. Protokół z posiedzenia obrad dostępny jest w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych WSG
§18
Ostateczne wyniki Konkursu Komisja ogłasza do dnia 3 grudnia 2010 roku na stronie internetowej www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl oraz zawiadamia listownie zwycięzców Konkursu.
 
Rozdział 7 – nagrody w konkursie
§19
Nagrodą główną za najlepszą pracę w konkursie są bezpłatne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
§20
Pozostałym laureatom Konkursu organizatorzy przyznają wyróżnienia w formie nagród rzeczowych ufundowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Fundację Gaudeamus.
 
Rozdział 8 – postanowienia końcowe
§21
Od decyzji Komisji odwołanie nie przysługuje.
§22
Nagrodzone prace mogą być publikowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
 
 
§23
Komisja może odstąpić od przyznania głównej nagrody, jeżeli żadna ze zgłoszonych prac nie spełnia kryteriów kwalifikujących je do przyznania nagrody.
§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Konkursu.
 

 
 
Załącznik do Regulaminu konkursu
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU
„PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”
 
 
Nazwisko                                                           Imię

 

 
 
 
 
 
Adres pocztowy                                                  E-mail

 

 
 
 
 
 
Telefon stacjonarny                                          Telefon komórkowy

 

 
 
 
 
 
Uczelnia                                                               Wydział i kierunek studiów

 

 
 
 
 
 
 
Tytuł pracy

 

 
 
 
 
 
Rodzaj pracy 
(magisterska/ inżynierska /licencjacka/seminaryjna)    Termin obrony pracy

 

 
 
 
 
 
Imię i nazwisko promotora                                 Imię i nazwisko recenzenta pracy         

 

 
 
 
 
 
                 
……....................................                                                  …………………………….
miejsce, data                                                                           podpis zgłaszającego